Systematiskt kvalitetsarbete på barn- och utbildningsförvaltningen

Att arbeta med kvalitet är att arbeta med ständiga förbättringar. Inom barn- och utbildningsförvaltningen sker arbetet på alla nivåer för att förbättra och utveckla undervisning och innehåll för alla barn och elever.

Viktiga komponenter i arbetet är:

 • Uppföljning
 • Utvärdering och analys
 • Åtgärder och den fortsatta utvecklingen

Det är viktigt att hela tiden arbeta med uppföljning, utvärdering och redovisning av hur målen uppfylls för att kunna ge en så sann bild som möjligt av verksamheterna och ta rätt beslut och åtgärder för framtiden.

Förvaltningens verksamheter arbetar på olika sätt för att fånga in uppfattningar hur målen uppfylls från olika perspektiv genom till exempel intervjuer, fokusgrupper och enkäter. På kommunnivå genomförs medborgarenkäter och medarbetarenkäter.

Varje rektor ansvarar för att leda och styra respektive enhets arbete med kvalitet och utveckling. De gör också en analys på ledningsnivå som rapporteras vidare till barn- och utbildningsnämnden. Hela förvaltningens resultat sammanställs i en gemensam verksamhetsredovisning.

Brukarundersökningar

Enkät till vårdnadshavare i förskolan 2022

» Läs mer om resultatet av föräldraenkäten 2022 i förskolan.

Skolenkät 2022

Deltagare i Skolinspektionens skolenkät:
Elever i grundskolans årskurs 5 och 8 samt år 2 på gymnasiet, pedagogisk personal i grund- och gymnasieskolan och föräldrar/vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskolan samt grundsärskolan.

» Resultat skolenkät 2022

Antal elever i grundskolan


Totalt antal elever i varje årskurs i kommunala grundskolor

Skola/åk
2023-01-10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Total

Broddetorpsskolan

10

10

11

16

8

12

13
80

Centralskolan

54

56

53

61

54

29

25
332

Dotorpsskolan

23

20

19

19

23

36

64
204

Floby Skola

36

34

38

29

25

28

32

52

38

43

355

Gudhemsskolan

34

25

19

23

30

22

24

23

18

21

239

Gustaf Dalénskolan

31

32

42

30

57

34

46

45

44

65

426

Högstadium Centrum
201

186

207

594

Kinnarpsskolan

25

26

26

33

22

26

26

47

34

34

299

Mössebergsskolan

70

67

72

78

72

73

82
514

Odensbergsskolan

20

16

25

17

22

17

117

Vartoftaskolan

19

19

22

22

26

20

16

29

34

31

238

Vindängenskolan

46

47

43

40

47

47

47
317

Åsarpsskolan

17

11

11

12

13

15

6
85

Åttagårdsskolan

23

17

20

25

18

19

122

Totalsumma

408

380

401

405

417

378

381

397

354

401

3922


 • F-klass: 408
 • Årskurs 1: 380
 • Årskurs 2: 401
 • Årskurs 3: 405
 • Årskurs 4: 417
 • Årskurs 5: 378
 • Årskurs 6: 381
 • Årskurs 7: 397
 • Årskurs 8: 354
 • Årskurs 9: 401

Totalt: 3 922 elever

Fristående grundskolor i Falköping

Skola/åk

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Total

Thorén framtid

5

5

15

7

10

9

13

7

14

23

108

Åsle friskola

10

9

5

4

9

6

9

.

.

.

52

Total

15

14

20

11

19

15

22

7

14

23

160

Antal elever vid grundsärskolan - anpassad grundskola

Grundsärskolan läsåret 2022-2023

Totalt antal elever i grundsärskolan: 51 elever (2023-01-10)

Skola / Åk

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Total

Broddetorpsskolan11

Centralskolan


1

12

Floby Skola


1
1

Högstadium Centrums grundsärskola


1

3

3

6

13

Mössebergsskolan11

Vindängens grundsärskola

6

2

3

7

2

7


4

1

32

Åttagårdsskolan

1

1

Totalsumma

6

3

6

7

3

9

3

7

7

51


Antal elever i gymnasieskolan

Ållebergsgymnasiet läsåret 2022-2023

Programkod/åk
2023-01-10

1

2

3

Total

BA

16

16

15

47

BF

20

24

28

72

EE

15

14

14

43

EK

50

56

42

148

ES

7

4

17

28

FS

12

.

.

12

FT

16

16

13

45

HA

.

10

8

18

IM

81

35

25

141

IN

9

7

8

24

NA

29

21

26

76

SA

60

59

51

170

TE

50

37

33

120

VO

15

13

8

36

Totalt

380

312

288

980

 

Gymnasiesärskola - Anpassad gymnasieskola

Gymnasiesärskolan läsåret 2022-2023

Program / åk 2023-01-10

1

2

3

4

Total

Individuella program

6

5

5

3

19

Programmet för hälsa, vård och omsorg

3

2

2

1

8

Totalsumma

9

7

7

4

27