Föreningsbidrag

Falköpings kommun ger bidrag till föreningar för att göra det möjligt för invånare och besökare att engagera sig i och ta del av ett brett utbud av aktiviteter och arrangemang.

 

 

Bidrag ges till

  • ideella föreningar som bedriver verksamhet i Falköpings kommun.
  • föreningar som är öppna för alla och präglas av demokratiska värderingar, jämställdhet och mångfald och som motverkar missbruk och diskriminering.
  • förening som har en styrelse, en revisor samt minst fem medlemmar.
  • förening som har stadgar som är godkända av föreningens riksorganisation eller av Falköpings kommun samt har ett bank-, bankgiro- eller plusgirokonto.

Lokaler och anläggning

Hyrd lokal

Lokalbidrag beviljas till föreningar som hyr lokaler av externa fastighetsägare. Bidragsgrundande kostnader är hyra, arrende, el och uppvärmning.

Föreningsägd anläggning

Bidraget är uppdelat på två delar. En rörlig del där driftskostnader såsom arrende, försäkringar, el, uppvärmning, sotning, vatten, avlopp och renhållning är bidragsgrundande. Den fasta delen är avsedd att bidra till att täcka kostnader såsom skötsel och underhåll.

Reparationer och inventarier

Bidrag kan sökas till mindre åtgärder i lokaler och anläggningar eller till inköp av inventarier.

Investering

Bidrag kan sökas till åtgärder i föreningsägda anläggningar eller till större inköp av inventarier.

Anslutning till det kommunala avloppssystemet

Bidraget kan sökas av föreningar på landsbygden som bygger avloppsledningar för anslutning till det kommunala avloppssystemet.

Mötesplats för fysisk aktivitet

Ansökan om bidrag görs på av kommunen anvisad blankett.

Verksamhet

Barn- och ungdomsverksamhet

Verksamhetsbidraget utgår med en summa per aktivitet för barn och ungdomar 0-25 år.

Nybildad förening

Bidrag kan sökas av nybildad förening eller förening som startar ny verksamhet.

Utbildningsbidrag

Bidragsgrundande kostnader är kurskostnader, förläggning och mat i samband med utbildning. Detta bidrag ges till barn- och ungdomsföreningar.

Medlemsverksamhet

Föreningsstöd syftar till att stärka de ideella föreningarnas förutsättning att erbjuda kommuninvånarna möjligheter att ta del av aktiviteter och verksamheter av god kvalitet inom olika områden.

Kulturidé integration

Har du en idé på en aktivitet eller verksamhet som bidrar till en meningsfull fritid och som gör att människor med olika bakgrund möts? Då kan du söka pengar från Kulturidé. Bidraget söks i förväg och kan sökas löpande under året.

Samrådet för lokalt folkhälsoarbete

Föreningar i Falköpings kommun kan söka upp till 15 000 kronor till utvecklingsinsatser som stärker landsbygdsutveckling och som skapar förutsättningar för fysisk aktivitet och rörelse. Insatsen får med fördel genomföras i samverkan med barn och unga såväl som vuxna.

Kulturbidrag

Syftet med kulturbidrag är att stödja föreningar i att erbjuda medborgarna möjlighet att delta i och uppleva olika kulturverksamheter och konstformer.

Arrangemang

Evenemangsbidrag

Evenemangsbidraget ska syfta till att främja det goda livet genom att ge allmänheten möjlighet att uppleva och aktivt ta del av ett brett och varierat kulturutbud. Bidraget ska möjliggöra för arrangerande föreningar att genomföra evenemang av större art.

Studieförbund

Anslag till studieförbund enligt beräkning utifrån Västra Götalands Bildningsförbunds kommunbidragsrekommendation.

Övriga bidrag

Kommunstrategiskt bidrag

Syftet med bidraget är att kommunstyrelsen på en strategisk nivå ger bidrag till sådan föreningsverksamhet med större investeriningar som bidrar till att uppfylla kommunens mål.

Föreningens kontaktuppgifterObligatoriska underlag


Ansökan