Miljöstrategiskt arbete

Falköping ska vara en miljömässigt hållbar kommun med ett starkt miljöstrategiskt arbete från lokal nivå med medborgare och företag till global nivå. Falköpings kommun ska ta miljöansvar och effektivt hushålla med naturens resurser för att skapa en god livskvalitet för alla, både idag och för framtiden.

Hur jobbar Falköpings kommun med miljö och klimat?

Falköpings kommun arbetar aktivt med att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle med ett fungerande ekosystem, en levande och hållbar landsbygd och stad samt invånare med hållbara levnadsvanor. Det miljöstrategiska arbetet för att nå ett miljömässigt hållbart Falköping är en direkt del i kommunens arbete med att nå Falköpings gemensamma vision – Det goda livet.

En omställning till ett mer hållbart samhälle har inte bara miljöfördelar utan ofta även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, ökad sysselsättning, näringslivsutveckling och förbättrad hälsa. Hållbar konsumtion och produktion är en förutsättning för en hållbar utveckling och omställningen till en grön ekonomi.

Mål för olika nivåer

För att kunna arbeta med hållbarhets- och klimatfrågor på ett effektivt sätt finns det mål framtagna på olika nivåer.

Samtliga mål, från globalt till lokalt, hänger även mer eller mindre ihop med Falköpings vision – Det goda livet.

Falköpings klimatstrategi 2021-2030

Strategin visar hur Falköpings kommun vill arbeta för att uppnå ett hållbart Falköping, ett hållbart Sverige och en hållbar planet. Den är ett planeringsverktyg och presentation av kommunens önskemål. Klimatstrategins övergripande målsättning är Fossilfritt Falköping 2030.

Mål för Falköpings kommun som geografiskt område

Falköpings kommun ska ta sitt ansvar ur ett globalt perspektiv genom att bidra till Parisavtalet för klimatet. I Parisavtalet har världens länder enats om att hålla den globala temperaturökningen långt under 2 grader och sträva efter att den stannar vid 1.5 grader.

Våra koldioxidutsläpp lagras i atmosfären och driver den globala temperaturökningen. FN:s klimatpanel har beräknat den maximala mängd koldioxid som återstår att släppa ut om vi ska efterleva Parisavtalet. Denna mängd brukar kallas vår globala koldioxidbudget.

Forskare har fördelat den globala koldioxidbudgeten till lokal nivå. Falköpings klimatstrategi ska resultera i en årlig utsläppsminskning i hela det geografiska området i linje med Falköpings koldioxidbudget.

Förutom koldioxid finns det andra växthusgaser som påverkar klimatet. Falköping vill minska utsläppen av alla växthusgaser med målet att bli en klimatneutral kommun år 2030.

Mål för Falköpings kommun som organisation

Kommunen som organisation ska vara en föregångare som tar ansvar och inspirerar andra. Detta görs genom att minska de egna verksamheternas klimatpåverkan på följande områden:

  • Fossilbränslefri kommun – användningen av olja, kol och fossil gas ska upphöra helt
  • Minskad användning av fossilbaserade produkter och material
  • Minskad energianvändning i verksamheterna.

För att uppnå detta ska specifika klimatåtgärder identifieras och fastställas i kommunens flerårsplan. Varje nämnd och förvaltning har i uppdrag att inkludera klimatåtgärder i verksamhetsplaneringen. Klimatarbetet ska prioriteras i kommunens årliga budgetprocess.

Läs klimatstrategin i sin helhet. Pdf, 819.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Miljösamarbeten och projekt

Falköpings kommun ingår i flera samarbeten och projekt för att förbättra och utveckla miljö- och klimatarbetet.

Borgmästaravtalet

Borgmästaravtalet Länk till annan webbplats. är en överenskommelse av städer och regioner om att gå längre än den koldioxidminskning på 20 procent fram till år 2020 som EU har beslutat. Utöver utsläppsmålet finns även åtaganden om bland annat en åtgärdsplan för hållbar energi och mobilisering av civilsamhället för att uppnå målen.

Falköpings kommun arbetar sedan tidigare inom områdena som är aktuella för Borgmästaravtalet och vill med undertecknandet visa att vi tar klimatfrågan på allvar.

Earth Hour

Sista lördagen i mars varje år är det Earth Hour, världens största klimatmanifestation som startades av WWF. Earth Hour har under årens lopp utvecklats till att rymma mängder av aktiviteter, aktioner och miljöprojekt. Tusentals städer över hela världen ansluter sig och så även Falköpings kommun.

Energikontor Väst

Falköpings kommun samarbetar med Energikontor Väst Länk till annan webbplats.. Målet är att driva på utvecklingen mot ett hållbart samhälle och verka genom samordning, nätverksbyggande och projektledning.

Energikontoret samordnar även kommunernas energi- och klimatrådgivare samt miljöstrateger.

Klimatkommunerna

Klimatkommunerna Länk till annan webbplats. är ett nätverk med det övergripande syftet att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige. Nätverket ska stödja kommuner som vill arbeta med klimatfrågan samt vara en pådrivande aktör för det nationella klimatarbetet genom att lyfta fram vilka möjligheter, hinder och drivkrafter som har betydelse för arbetets resultat.

För närvarande består nätverket av 40 kommuner och landsting i olika storlekar som alla satsar offensivt på klimatarbetet.

Vintercyklisterna

Falköpings kommun ordnar projektet Vintercyklist i samarbete med Hållbart Resande Väst och den lokala cykelbutiken Racerdepån.

Syftet med projektet är att få fler att upptäcka cykelns fördelar och välja cykling som transportmedel även på vintern. De vintercyklister som blir antagna till projektet får dubbdäck inklusive däckbyte och reflexväst. I gengäld åtar sig vintercyklisterna att cykla till och från jobb, skola eller andra aktiviteter minst tre dagar i veckan under slutet av november till början av april. Varannan vecka rapporterar de in till kommunen hur vinterväghållningen har fungerat.

Vad kan du göra?