Omvärldsanalys

Falköpings kommun arbetar med omvärldsbevakning och analys som ett strategiskt planeringsverktyg för att skapa kunskap, förståelse och handlingsberedskap..

Omvärldsanalys handlar dels om att på djupet förstå vad som pågår i omvärlden och vad det kan innebära på lång sikt, och dels om att omvandla denna insikt i strategisk förändring. Målsättningen är att möta framtiden och förverkliga visionen Det Goda Livet i Falköping.

Förutsättningarna för att lyckas i framtiden ligger i att kunna identifiera kommande utmaningar och vår förmåga att hantera dem.

Utgångspunkten i arbetet är: Hur påverkar förändringar i omvärlden Falköpings kommuns möjligheter att förverkliga sin vision (och planering)?

Trender

En projektgrupp har i samarbete med Kairos Future genomfört en systematisk omvärldsanalys som utmynnade i sex övergripande trender. Dessa bedöms ha en betydande påverkan för kommunens verksamhet och för invånarnas liv och vardag:

  • Globalisering – ökad mångfald
  • Demografiska förändringar – ökad andel äldre och minskad andel förvärvsarbetande
  • Ökad individualisering
  • Urbanisering – en global process som ger avtryck i Falköping
  • Klimatförändring
  • Accelererande teknikutveckling

Omvärldsanalysen är en integrerad del av kommunens flerårsplan och budgetprocess.