Visselblåsarfunktion

Visselblåsarfunktionen är en del i det förebyggande arbete mot korruption och andra missförhållanden. Visselblåsarfunktionen kan användas av medarbetare, förtroendevalda, uppdragstagare och praktikanter. Om du istället vill framföra klagomål eller synpunkter på kommunal service kan du använda vår e-tjänst för det.

Varför har Falköpings kommun en visselblåsarfunktion?

Syftet med funktionen för visselblåsning är att medarbetare, förtroendevalda, uppdragstagare, praktikanter och personer som ingår i förvaltnings- eller ledningsorgan i Falköpings kommun och bolag (Falköpings Hyresbostäder AB, Hotellfastigheter i Falköping AB och Falbygdens Bredband AB), anonymt ska kunna rapportera förtroendevald, en chef i ledande ställning eller en nyckelperson som misstänks ha begått något allvarligt fel och känna sig trygg med att rapporterna tas emot och hanteras på ett korrekt sätt.

Funktionen gäller även dig som sökt jobb hos Falköpings kommun eller tidigare har varit anställd av Falköpings kommun.

När ska funktionen för visselblåsning användas?

Funktionen ska användas vid misstanke om allvarliga missförhållanden begångna av personer i ledande ställning.

Man kan rapportera om ett missförhållande som man har fått information om i ett arbetsrelaterat sammanhang och som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Antingen att något felaktigt gjorts eller att något inte gjorts, men som skulle ha gjorts. Detta gäller generellt inom alla områden så länge det finns ett allmänintresse av att informationen kommer fram. Man kan också rapportera om något som man har fått information om i ett arbetsrelaterat sammanhang och som strider mot vissa unionsrättsakter omnämnda i visselblåsardirektivet, eller mot lagar och andra föreskrifter som genomför en sådan unionsrättsakt eller som motverkar målet eller syftet med bestämmelserna i en sådan unionsrättsakt. Det kan till exempel gälla offentlig upphandling, miljöskydd, livsmedelssäkerhet, folkhälsa och skydd av privatlivet och personuppgifter.

Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelse från interna riktlinje och regler i tjänsten.

Den ordinarie ordningen är att medarbetare ska rapportera misstanke om allvarliga missförhållanden till närmaste chef. I vissa situationer är detta inte möjligt. Det kan vara när misstankarna rör den egna chefen eller när den anställde är rädd att rapporten ska leda till repressalier. Det är viktigt att poängtera att visselblåsarfunktionen endast ska användas när ordinarie rapporteringsvägar inte är möjliga.

Vem kan rapporteras?

Personen som rapporteras ska antingen vara förtroendevald, ha en ledande ställning eller vara en nyckelperson inom Falköpings kommun, exempelvis vd, förvaltningschef, person i ledningsgrupp eller person i nyckelposition som ansvarar för exempelvis stora inköp eller andra verksamhetskritiska funktioner.

När det gäller enhetschefer ska i första hand rapporten göras till dennes chef.

Hur görs rapporten?

Det finns flera olika möjligheter att göra en rapport om missförhållanden till arbetsgruppen.

  • Intern e-tjänst
  • Personligt besök
  • Via brev
  • Via e-post
  • Via telefon

Arbetsgruppen består av HR-chef, jurist och kanslichef, som gemensamt ansvarar för värdering av inkomna rapporter och beslutar om fortsatt hantering. Om någon i arbetsgruppen är aktuell för utredning ersätts personen av kommundirektören.

Arbetsgruppen kan komma att anlita extern part för genomförande av utredning.

Hur hanteras rapporter?

För inkomna rapporter görs en bedömning om de faller inom visselblåsarfunktionens syfte. Om rapporten bedöms vara ett visselblåsarärende påbörjas en utredning. Då görs en bedömning om extern hjälp behöver anlitas för att genomföra hela eller delar av utredningen.

Du som rapporterar ska få en bekräftelse på att rapporten tagits emot inom sju dagar. Återkoppling ska sedan ges i skälig omfattning och senast inom tre månader efter bekräftelsen. Bekräftelse och återkoppling kan inte ges när rapportören är anonym.

Utredningen syftar till att:

  • Utreda närmare vad rapporten avser
  • Värdera rapportens karaktär och allvarlighetsgrad
  • Utreda om rapporten är sakligt grundad och om behov finns av omedelbara åtgärder
  • Klargöra vilka ytterligare utredningar som kan/bör genomföras
  • Utgöra grund för en bedömning och en rekommendation om hur ärendet bör hanteras

Den som omfattas av rapporten ska medverka till att utredningen kan genomföras enkelt och effektivt genom att vara anträffbar och lämna efterfrågat material samt inte störa utredningen.

Det är viktigt att rapportörens identitet inte röjs eller eftersöks för rapporter som lämnas anonymt. Rapportören får inte uppleva en risk att bli utsatt för repressalier. De tekniska och organisatoriska lösningarna för visselblåsarfunktionen syftar till att begränsa tillgången till information som inkommit samt de eventuella upplysningar kring identitet som lämnats. Endast ett fåtal utsedda roller har åtkomst till uppgifterna.

Den som utpekas i rapporten har rätt att få reda på det och information ska ges när utredningen inte bedöms påverkas negativt. Informationen kan med fördel lämnas av närmaste chef eller på annat lämpligt sätt.

Alla utredningar utmynnar i en dokumenterad bedömning samt en eventuell rekommendation om vilka åtgärder som bör vidtas.

När ska funktionen inte användas?

Funktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga HR-frågor som är kopplade till enstaka individer. Om det inte känns rätt att prata med din chef eller chefens chef kan du vända sig direkt till din HR-funktion eller någon facklig företrädare.

Generella synpunkter och klagomål på hur den kommunala verksamheten bedrivs hänvisas till e-tjänst "Synpunkter på verksamhet och service Länk till annan webbplats.".

Organisation och roller

Visselblåsarfunktionen är placerad inom kommunledningsförvaltningen.

En arbetsgrupp består av HR-chef, jurist och kanslichef ansvarar gemensamt för värdering av inkomna rapporter och beslutar om fortsatt hantering. Om någon i arbetsgruppen är aktuell för utredning ersätts personen av kommundirektören.

Rollerna är utsedda för att de är centralt placerade i kommunen och har kompetens att ta ställning till inkomna rapporter.

Polisanmälan

Om arbetsgruppen gör bedömningen att det finns misstanke om brott ska en polisanmälan göras. Det är arbetsgruppen som gör polisanmälan.

I dessa fall sker fortsatt utredning inom ramen för polis- och/eller åklagarmyndighetens arbete och inte inom visselblåsarfunktionen.

Återrapportering

Visselblåsarfunktionens ärenden återrapporteras årligen till kommunstyrelsen i anonymiserad form. Återrapporteringen ger de förtroendevalda möjlighet till insyn i funktionen samt hur organisation och utredningsfunktion fungerat under året.

Allmänna handlingar

En sekretessprövning sker vid varje utlämnande men ofta kan identitet på visselblåsare och andra rapportörer sekretessbeläggas.

Sekretessbestämmelser som kan bli aktuella är 17 kap. 3 b § samt 32 kap. 3 b § offentlighets- och sekretesslagen.