Stöd till anhöriga

Är du barn eller vuxen och anhörig till någon som har behov av ditt stöd, för att vardagen ska fungera? Personen som behöver ditt stöd kan ha drabbats av psykisk ohälsa, missbruk eller annat beroende, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, sjukdom eller ålder. Det kan vara hjälp till en make/maka, ett syskon, en granne, arbetskamrat eller en god vän. Du avgör själv om du anser dig vara anhörig.

Om du hjälper någon i din närhet så är det viktigt att du också tar hand om dig själv. Tillsammans med dig vill anhörigstödet underlätta din situation. Vilket stöd som blir aktuellt för dig, beror på vilka behov du har och den livssituation du befinner dig i.

Enskilda samtal

Har du behov av att samtala om din livssituation så finns det möjlighet till enskilda samtal med kommunens anhörigsamordnare eller demenssjuksköterska. Under samtalet har du möjlighet att berätta hur du har det, hur du mår, svåra saker, roliga saker eller vad som känns viktigt för dig vid mötet. Samtalet sker hos anhörigsamordnare/demenssjuksköterska eller hemma hos dig. Det är kostnadsfritt att få stöd och råd och samtalen journalförs inte.

Anhörigsamordnaren/demenssjuksköterskan har tystnadsplikt.

Anhöriggrupper och studiecirklar

Vill du träffa andra som befinner sig i en liknande situation som dig för att utbyta erfarenheter och få stöd? Ta kontakt med anhörigsamordnaren/demenssjuksköterskan om detta är något för dig. Det är kostnadsfritt och nya grupper startas vid behov.

Stöd om demenssjukdom

Vårdar eller stödjer du en närstående som har försämrat minne eller en demenssjukdom? Vill du ha stöd, råd eller vägledning så kan du vända dig till kommunens demenssjuksköterska. Stödet är kostnadsfritt och demenssjuksköterskan har tystnadsplikt.

Demenslotsen

Demenslotsen är en digital vägvisare som förser anhöriga till personer med demenssjukdom med relevant information och vägledning under närståendes sjukdom.

Demenslotsen är dessutom en plattform med både nationell och lokal information om sjukdomarna, om bemötande och vilken typ av hjälp som finns att ansöka om och hur det går till.

Tjänsten är kostnadsfri och tillgänglig för alla anhöriga inom Falköpings kommun.

Läs mer om demenslotsen.